Evenimente

ANUNŢ SELECŢIE PARTENERI

În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă nr. 23 din 3 aprilie 2013 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2009-2014 şi Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, Primăria comunei ŞUŢEŞTI, cu sediul în comuna Şuteşti, județul Brăila, anunţă organizarea unei proceduri de selecţie pentru încheierea unui Parteneriat cu entităţi de drept privat, în vederea depunerii unei cereri de finanţare în cadrul apelului de propuneri de proiecte RO 10 ,,Copii şi tineri în situaţii de risc şi Inițiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale’’.

Cerinţele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanţare sunt specificate în Ghidul Aplicantului – Copii în situații de risc’’- RO 10 ,,Copii şi tineri în situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale.

Profilul partenerului:

Sunt aşteptate propuneri din partea organizaţiilor care respectă următoarele condiţii:

– este o organizaţie non-profit înfiinţată în România, organizată şi gestionată conform legislaţiei româneşti privind organizaţiile non-guvernamentale;

– are capacitatea, potrivit statutului său, de a acţiona în domeniul serviciilor abordate de proiect;

– este familiarizată cu specificul local (are/a avut o activitate relevantă în zonă);

– are experienţă relevantă în domeniu (a derulat, în calitate de aplicant, cel puţin două proiecte relevante adresate copiilor aflaţi în situaţie de risc (implicit de etnie romă)  sau a participat, în calitate de partener, la implementarea unor astfel de proiecte, în ultimii cinci ani);

– dovedeşte bonitatea profesională şi morală a membrilor săi (persoanele implicate nu au fost condamnate pentru crime şi delicte: contra intereselor publice, legate de conduita profesională, contra intereselor financiare ale comunităţilor europene etc.).

Condiţii specifice:

1.Activitate relevantă, dovedită prin Prezentarea partenerului local, conform anexei A3 la Cererea de finanțare aferentă apelului, semnată şi ştampilată de reprezentantul legal al instituţiei, cu grupuri vulnerabile, copii aflati in situatii de risc (implicit copii de etnie romă) și părinți/tutori ai acestora;

2.Declarație privind bonitatea profesională și morală a persoanelor cheie implicate în implementarea proiectului, conform anexei A9 la Ghidul solicitantului.

3.Să fi desfăşurat în ultimii 3 ani activităţi de informare și promovare, activitati/cursuri in context non-formal pentru copii, tineri și adulți, organizare și derulare campanii de conștientizare pe urmatoarele teme: educație, sănătate, mediu etc. pentru grupuri vulnerabile, copii aflați în situații de risc (implicit copii de etnie romă) și părinți/tutori ai acestora;

Organizaţiile interesate de acest parteneriat, vor depune completate, semnate, ştampilate şi scanate următoarele documente: a) Prezentarea partenerului local, conform anexei A3 la Cererea de finanțare aferentă apelului; b)Declarație privind bonitatea profesională și morală a persoanelor cheie implicate în implementarea proiectului, cu menţiunea: „Pentru selecţia de parteneri în cadrul apelului de propuneri de proiecte – RO 10 ,,Copii şi tineri in situaţii de risc şi Iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii sociale’’ pe adresa de e-mail a Primăriei Şuţeşti, sutesti11@yahoo.com, până la data 5.03.2014, ora 1600.

Propunerile de parteneriat eligibile vor fi selectate şi aprobate în ordinea primirii lor.

Partenerii selectaţi vor fi contactaţi direct, la datele de contact furnizate în prezentarea partenerului local.

Rezultatul procedurii de selectie va fi publicat la avizierul instituţiei și pe site-ul oficial al Primăriei Şuţeşti http://www.primariasutesti.ro/.