1. Fundamenteaza si intocmeste anual la termenele prevazute de lege proiectul bugetului local, asigurand prezentarea contabilitatetuturor documentelor necesare in vederea aprobarii bugetului anual.

2. Asigura si raspunde de respectarea termenelor si procedurilor legale de elaborare si adoptare a bugetului local, antrenand toate serviciile publice si institutiile care colaboreaza la finalizarea proiectului si adoptarea bugetului.

3. Centralizeaza propunerile de la serviciile de specialitate ale Primariei, de la societatile din subordinea municipiului, de la institutiile de invatamant, sanatate, cultura etc. cu privire la necesarul de fonduri pentru indeplinirea sarcinilor sau, dupa caz, executarea lucrarilor ce intra in atributiile lor.

4. Urmareste periodic realizarea bugetului local stabilind masurile necesare si solutiile legale pentru buna administrare, intrebuintare si executare a acestuia cu respectarea disciplinei financiare.

5. Intocmeste contul de incheiere a exercitiului bugetar si il supune aprobarii Consiliului local.

6. Verifica si analizeaza propunerile de rectificare a bugetului local, de modificare a alocatiilor trimestriale, de virari de credite, de repartizare pe trimestre si de utilizare a fondului de rezerva, pe care le supune aprobarii Consiliului local sau ordonatorului de credite, dupa caz.

7. Realizeaza studiile necesare si supune aprobarii Consiliului local imprumuturile ce trebuie efectuate pentru realizarea unor actiuni si lucrari publice, urmarind respectarea formelor legale pentru fundamentare, contractare, garantare si rambursare a acestora.

8. Intocmeste rapoarte de specialitate pentru proiectele de hotarari in domeniul de activitate al serviciului, in vederea promovarii lor in Consiliul local.

9. Organizeaza si conduce intreaga evidenta contabila, in conformitate cu prevederile legale in vigoare pe urmatoarele actiuni:

– contabilitatea mijloacelor fixe si evidenta operativa la locurile de folosire, astfel incat sa raspunda cerintelor privind asigurarea controlului gestiunii mijloacelor fixe;
– contabilitatea materialelor si a obiectelor de inventar;
– contabilitatea mijloacelor banesti;
– contabilitatea deconturilor;
– contabilitatea cheltuielilor conform clasificatiei bugetare.

10.  Prezinta, la cererea Consiliului local si a Primarului, rapoarte si informari privind activitatea serviciului in termenul si forma solicitata.

Serviciul Buget-Contabilitate indeplineste si alte atributii stabilite prin lege, hotarari ale Consiliului Local sau dispozitii ale primarului.