Anunturi

Informatiile complete se gasesc in fisierul PDF atasat

În conformitate cu prevederile OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020 şi ale HG 93/2016 privind aprobarea normelor metodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014 – 2020, Primăria Comunei Șuțești  anunță organizarea unei proceduri de selecție pentru încheierea unui Acord de Parteneriat cu entități de drept public şi privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Apel de proiecte 2 – “DezvoltareLocală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate ”; Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”; Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii; Obiectiv specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate

Cerințele generale pe care trebuie să le îndeplinească partenerul pentru a fi selectat în vederea

constituirii parteneriatului pentru depunerea cererii de finanțare pentru acest proiect sunt specificate în Ghidurile POCU: Orientări privind accesarea finanţărilor în cadrul Programului

Operaţional Capital Uman 2014-2020 și Ghidul Solicitantului Condiții Specifice – Dezvoltarea

Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate.

Partenerii transnaționali nu sunt eligibili pe acest apel de proiecte.

NOTĂ: Neîndeplinirea acestor cerinţe și a criteriilor de eligibilitate determină respingerea oricărei candidaturi.

1. Obiectivul specific al programului

Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.

2. Obiectivul general al proiectului

Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei forme de discriminare, pentru un număr de 560 persoane din cadrul comunităților marginalizate cu populație de etnie roma ale comunei Șuțești, jud.Brăila,  prin implementarea unor măsuri integrate (ocuparea forței de muncă, social, medical, educație), pe o perioadă de 3 ani de la semnarea contractului de finanțare.

3. Principalele activităţi ale proiectului în această etapă sunt:

Activitatea 1. Sprijin pentru creșterea accesului și participării la educație: educația timpurie (de nivel ante-preșcolar și preșcolar), învățământ primar și secundar, inclusiv a doua șansă şi reducerea părăsirii timpurii a școlii) prin acordarea unor pachete integrate:

Sustenabilitatea serviciilor educaționale este de minimum 6 luni de la finalizarea implementării proiectului (criteriu de eligibilitate).

Activitatea 2. Sprijin pentru accesul și/sau menținerea pe piața muncii

Activitatea 3. Susținerea antreprenoriatului în cadrul comunității, inclusiv a ocupării pe cont-propriu

Activitatea 4. Sprijinirea dezvoltării/furnizării de servicii sociale/ furnizarea de servicii, inclusiv în cadrul centrelor comunitare integrate (medico-sociale). Se are în vedere furnizarea de servicii integrate pentru copii, tineri, adulți/ părinți etc. (de exemplu măsuri active de ocupare, formare profesională, educație, măsuri de inserție socio-profesională, servicii – sociale/medicale, /medico-sociale, consiliere psihologică etc.)

Sustenabilitatea serviciilor dezvoltate prin proiect (sociale/ medicale/ medico-sociale) este de minimum 6 luni de la finalizarea implementării proiectului (criteriu de eligibilitate).

Activitatea 5. Activități de îmbunătățire a condițiilor de locuit ale persoanelor din grupul țintă (de exemplu lucrări de reparații, consolidări structurale, izolație termică și încălzire a locuinței, extinderi de camere, îmbunătățirea igienei locuinței și spațiilor conexe, conectare la reţelele de utilități – gaze, apă, electricitate etc.), pentru a reduce pericolul pe care locuirea precară îl reprezintă pentru siguranța familiilor și pentru a facilita îmbunătățirea stării de sănătate și a capacității de învățare și ocupare a persoanelor din grupul țintă.

Activitatea 6. Activități de asistență juridică pentru reglementări acte (acolo unde este cazul). În cadrul acestei activități se va acorda sprijin pentru furnizarea de asistență juridică pentru reglementarea actelor de identitate, de proprietate, de stare civilă, de obținere a drepturilor de asistență socială (beneficii de asistență/ servicii sociale.

Activitatea 7. Campanii de informare şi conștientizare/ acțiuni specifice în domeniul combaterii discriminării și acțiuni de implicare activă și voluntariat al membrilor comunității în soluționarea problemelor cu care se confruntă comunitatea/ Acțiuni de facilitare și mediere pentru identificarea și consolidarea de parteneriate

Activitati orizontale: managementul proiectului, achizitii publice, măsuri specifice pentru informare și publicitate, etc.

Detaliile privind activităţile care pot face obiectul proiectului dezvoltat în parteneriat se găsesc în Ghidul Solicitantului – Condiţii generale si in Ghidul conditii specifice POCU 2014 – 2020, masura 4.1

4. Activităţile în care va fi implicat partenerul:

Candidații vor elabora o notă justificativă (Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale, pag. 24) care va conţine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor precum şi rolul partenerului în implementarea proiectului.

5. Valoarea proiectului

Valoarea maximă eligibilă a unui proiect nu poate depăși echivalentul în lei a maxim 6.000.000 Euro, la cursul Inforeuro aferent lunii aprilie 2016, respectiv 1 EURO = 4,4623 RON.

Detaliile privind Cofinanţarea proiectului sunt specificate în Ghidul Solicitantului – Condiţii Specifice POCU 2014-2020.

6. Criteriile de selecţie a partenerului și grila de evaluare (inclusiv punctajul stabilit pentru fiecare criteriu în parte).

Selectarea partenerilor se va face, în prima fază, pe baza a 3 (trei) documente pe care candidaţii le vor depune la sediul Primăriei comunei Șuțești:

– Nota justificativă care va conţine o analiză a valorii adăugate a parteneriatului în ceea ce priveşte utilizarea eficientă a fondurilor precum şi rolul partenerului în implementarea proiectului;

– Scrisoarea de intenţie (Anexa 1);

– Fișa partenerului (Anexa 2);

– Copii ale bilanturilor contabile pentru anii 2015, 2014, 2013 insotite de dovada depunerii la ANAF.

Candidaţii vor depune la sediul Primăriei Comunei Șuțești documentele, începând de la data publicării prezentului anunţ, in termen de maxim 10 zile.

Documente trebuie să respecte modelul publicat, iar rubricile Fișei partenerului să fie integral completate.

În Scrisoarea de intenţie și în Fișa partenerului candidaţii vor menţiona cel puţin o activitate cadru a proiectului pentru care dispun de resursele materiale şi umane necesare şi vor furniza o scurtă descriere a acţiunilor propuse în cadrul acestei activităţi cu prezentarea aspectelor considerate esenţiale pentru obţinerea rezultatelor aşteptate și atingerea obiectivelor și a contribuţiei în parteneriat: plusvaloarea adusă proiectului (cf. Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale, pag. 24).

În termen de 3 zile lucrătoare de la expirarea termenului limită de depunere a candidaturilor se vor solicita candidaţilor documente prin care să facă dovada veridicităţii celor declarate pe proprie răspundere în Scrisoarea de intenţie și Fișa partenerului, după cum urmează:

  1. Statutul organizaţiei/actul constitutiv prin care se face dovada că are în obiectul de activitate prestarea de servicii de natura celor care sunt necesare implementării proiectului, conform cu temele şi activităţile la care doreşte să fie partener,
  2. Certificatul de înregistrare fiscală.
  3. Contract de finanţare / acord de parteneriat / dovadă experienţă de cel puţin 6 luni în domeniul activităţilor proiectului, după caz, pentru a proba că a implementat /implementează, în calitate de partener sau beneficiar, proiecte finanţate din fonduri nerambursabile sau deține experiență relevantă.

Aceste documente se prezintă în copie, semnate, ștampilate şi certificate conform cu originalul de către reprezentantul legal al candidatului.

d)      Declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului legal (semnată şi ştampilată de către acesta) că respectă Regulile generale privind partenerii în cadrul cererilor de finanţare nerambursabilă prin POCU menţionate la punctul 2.1.1.(b) din Ghidul Solicitantului – Condiţii Generale;

e)      Declaraţie pe propria răspundere (semnată şi ştampilată de către reprezentantul legal) prin care îşi asumă să depună toate diligenţele pentru a asigura resursele financiare şi umane necesare pe toată durata de implementare a proiectului și susţinerea cofinanţării;

h.  Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor locale;

i. Certificat de atestare fiscală privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale la bugetul consolidat (Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Direcţia Generală a Finanţelor Publice), din care să rezulte că nu se încadrează, din punct de vedere al obligaţiilor de plată restante la bugetele publice, întruna din situaţiile în care obligaţiile de plată nete depăşesc 1/12 din totalul obligaţiilor datorate în ultimele 12 luni;

j. Nota justificativă (conform Ghidului Solicitantului – Condiţii Generale, pag. 24) care va fi însoţită de:

–             CV-urile în format Europass ale experţilor cheie propuşi de candidat pentru proiect, însoțite de o declarație de disponibilitate a acestora, în cazul în care nu sunt angajați ai organizației. Fiecare CV trebuie să specifice poziţia pentru care expertul este propus în proiect şi trebuie să fie datat şi semnat de expert;

–             Lista resurselor materiale deţinute de candidat şi propuse pentru utilizare în cadrul proiectului (ex.: materiale, echipamente, vehicule, spaţii disponibile pentru desfăşurarea activităţilor proiectului).

k.  Comisia de evaluare poate solicita şi alte documente justificative relevante

Aceste documente se prezintă în original

Toate documentele solicitate vor fi prezentate în limba română şi vor fi depuse în forma precizată și în termenul solicitat de Comisia de evaluare, asumate de reprezentantul legal (semnătură şi ştampilă), după caz.

Pe baza documentaţiei depuse de candidaţi, Comisia de selectare a ofertelor de parteneriat va verifica calificarea candidaţilor conform Anexei 3

Orice candidatură care nu respectă aceste cerinţe va fi automat respinsă.

Evaluarea candidatilor:

Candidatii declarati admisi vor trece în etapa de evaluare, etapă în care se va folosi Grila de evaluare (Anexa 4). Dosarele vor fi punctate de la 1 la 100 conform grilei. Vor fi declaraţi admişi candidaţii care întrunesc un punctaj egal cu sau mai mare de 65 de puncte.

Vor fi declaraţi respinşi candidaţii care întrunesc mai puţin 65 de puncte.

7. Depunerea documentelor

Organizaţiile interesate să participe la selecţie vor depune documentele solicitate în prima faza de selecţie (Nota justificativă, Anexa 1 și Aneza 2), precum și dosarul complet solicitat de Comisia de evaluare, în plic închis cu menţiunea: “Pentru selecţia de partener POCU AP 1/PI 9.ii/OS 4.1”, la Registratura Primariei comunei Șuțești, com. Șuțești, jud.Brăila, cod poștal 817165.

8. Rezultatul procedurii

Rezultatul procedurii de selecţie se va publica pe site-ul primăriei printr-un anunţ care va conţine informaţiile cuprinse în anunțul de intenție și informații privind candidații participanți la procedură admiși și respinși, și punctajul obținut de fiecare dintre aceștia, iar partenerul/ii selectati va/vor fi contactat/i direct, la datele de contact furnizate în Fişa partenerului.

9.Informatii suplimentare

Informatii sulimentare privind procedura de selecţie pot fi obţinute scriind la adresa de email: sutesti11@yahoo.com

Anexe:

Anexa 1 – model Scrisoare de intenție

Anexa 2 – model Fisa partener

Anexa 3 – Grilă de evaluare etapa de calificare a ofertanţilor

Anexa 4 – Grila evaluare si selectare a ofertantilor

Informatiile complete se gasesc in fisierul PDF atasat