Anunturi

Informatiile complete se gasesc in fisierul pdf atasat.

În conformitate cu prevederile OUG nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fonduriloreuropene pentru perioada de programare 2014 – 2020 şi ale HG 93/2016 privind aprobarea normelormetodologice de aplicare a prevederilor OUG nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fonduriloreuropene pentru perioada de programare 2014 – 2020, Primăria Comunei Șuțești organizează o rundăsuplimentară de selecție a unor parteneri, entitati de drept privat, în vederea încheierii unui Acord deParteneriat cu entități de drept public şi privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrulProgramului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Apel de proiecte 1 – “DezvoltareLocalăIntegrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate ”; Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combatereasărăciei; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricăreidiscriminări”; Prioritatea de investiții 9.ii Integrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cumar fi romii; Obiectiv specific 4.1.

Informatiile complete se gasesc in fisierul pdf atasat.