Anunturi
Primăria Comunei Șuțești a organizat procedura de selectie a partenerilor în vederea încheieri iunui Acord de Parteneriat cu entități de drept public şi privat, în vederea depunerii cererii de finanțare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Apel de proiecte 1 – “Dezvoltare Locală Integrată (DLI 360°) în comunităţile marginalizate ”; Axa prioritară 4: Incluziunea socială și combaterea sărăciei; Obiectivul tematic 9: Promovarea incluziunii sociale, combaterea sărăciei și a oricărei discriminări”; Prioritatea de investiții 9.iiIntegrarea socio-economică a comunităților marginalizate, cum ar fi romii; Obiectiv specific 4.1. Reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din comunitățile marginalizate în care există populație aparținând minorității rome, prin implementarea de măsuri integrate.
În urmaderulării procedurii de selecție, au fostdeclarate admise candidaturiledepuse de:
1. Asociația EDUTECO;
2. S.C.Best Learn Consulting S.R.L.;
3. S.C.TDP Partners S.R.L.;
4. S.C. Eurotraining Solution S.R.L.;
5. Asociația PROETNICA.
Având în vedere:
– scrisorile de retragere din parteneriat primite de la Asociația EDUTECO, S.C. Best Learn Consulting S.R.L., S.C. TDP Partners S.R.L., și S.C. Eurotraining Solution S.R.L.,
– timpul scurt rămas până la închiderea apelului de proiecte (15.09.2016) și
– incapacitatea Asociației PROETNICA de a realiza cu experții proprii activitățile prevăzute pentru organizațiile retrase din parteneriat,
PrimăriaȘutești informează pe toți cei interesați, că nu va mai depun ecererea de finanțare în cadrul Programului Operaţional Capital Uman (POCU) 2014-2020, Apel de proiecte 1,Axaprioritară 4, Obiectivultematic 9, Prioritatea de investiții 9.ii, Obiectiv specific 4.1.